Praktijk voor hypnotherapie        

Hoe ga ik met persoonlijke gegevens om


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.*

De termijn voor kinderdossiers is langer, deze dossiers worden na het bereiken van de 18e levensjaar nog 20 jaar bewaard.

Je dossier bevat de volgende gegevens:

 • aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen;
 • gegevens die voor je behandeling noodzakelijk zijn zoals verwijsbrief en die correspondentie die ik, na je expliciete toestemming, naar een zorgverlener als terugkoppeling stuur. Je krijgt hiervan altijd een kopie.

Ik stel alles in zijn werk om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen in overleg met jou en met jouw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook hiervoor zal je mij je toestemming moeten geven;
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Zou je liever niet willen dat je dossier 20 jaar bewaard wordt, dan kun je mij schriftelijk toestemming (met handtekening) geven om je dossier te vernietigen. Deze verklaring houd ik dan wel in je dossier tot de bewaartermijn verstreken is.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling
 • kosten van het consult.